Tin từ Khoa

img

Quy định Nôi quy lớp học và quản lý việc chấp hành nội quy lớp học

Kim Huong | Sunday, 03/05/2020 | 09:19
Căn cứ theo nội dung của Quy định Nôi quy lớp học và quản lý việc chấp hành nội quy lớp học được ban hành kèm theo Quyết định số 1009/QĐ-ĐHĐT ngày 03-10-2014 của Hiệu trưởng (đã được gửi qua egov)
 
Nay Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến quý thầy, cô có tham gia giảng dạy ở tất cả các hệ (chính quy, liên thông, vừa làm vừa học) thực hiện một số yêu cầu sau đây:
- Thông báo cho sinh viên các lớp mình tham gia giảng dạy nội dung chi tiết của quy định và hướng dẫn sinh viên thực hiện.
- Thực hiện điểm danh từng buổi học (theo hướng dẫn và mẫu danh sách ký tên sinh viên trong Quyết định) và lưu bổ sung danh sách điểm danh vào hồ sơ dạy học đối với các lớp chính quy.
- Đối với các lớp không chính quy (liên thông, vừa làm vừa học), hồ sơ dạy học (cũng là hồ sơ nộp và lưu ở Khoa khi đề nghị thanh toán) được quy định cụ thể như sau:
+ Danh sách điểm danh có ký tên (theo mẫu trong Quy định, áp dụng như sinh viên chính quy);
+ Đề cương chi tiết môn học
+ Bảng điểm KTTK
+ Phiếu thanh toán giờ dạy (áp dụng đối với các lớp liên kết đào tạo) hoặc thời khóa biểu giảng dạy môn học (đối với các lớp không chính quy tại trường) 
+ Bảng kê đề nghị thanh toán (mẫu 02 của Phòng Đào tạo).