Bộ môn

Bộ môn Khoa học môi trường

Kim Huong | Monday, 06/04/2020 | 17:48

Bộ môn Khoa học Môi trường được ra đời từ năm 2006, với nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Môi trường. Giai đoạn từ 2006 đến 2012, Bộ môn Khoa học Môi trường trực thuộc Khoa Sinh học rồi đến Khoa Hóa học. Năm 2013, theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về tổ chức cơ cấu bộ máy trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2012 – 2017, Bộ môn Khoa học Môi trường được chuyển về đặt dưới sự quản lý của Khoa Tài nguyên và Môi trường đến năm 2018 được chuyển thành khoa Kỹ thuật-Công nghệ. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu vị thế của ngành Khoa học Môi trường ở Trường Đại học Đồng Tháp.

Chức năng chính của Bộ môn là tham gia quản lý và phân công giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học Môi trường, trình độ đại học. Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, Bộ môn tham gia quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật Bộ môn và hợp tác với các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ở trong và ngoài tỉnh. 

Về nhân sự, hiện tại Bộ môn Khoa học Môi trườngcó tổng cộng 08 viên chức, giảng viên. Về trình độ, Bộ môn hiện có 01 Phó Giáo sư, 4 tiến sĩ, 01 đang học nghiên cứu sinh, 02 thạc sĩ (làm công tác văn thư và quản lý sinh viên). Cụ thể:

Về cơ sở vật chất của Bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm: Phòng thí nghiệm Hóa học, Phòng thí nghiệm chuyên sâu Môi trường.