Cơ cấu tổ chức

img

Cơ cấu tổ chức

Kim Huong | Friday, 24/07/2020 | 22:58

Ban chủ nhiệm Khoa:

Ban chi Ủy chi bộ Khoa:

Tổ công đoàn khoa:

Bí thư Liên chi đoàn Khoa:

Các tổ bộ môn (xem chi tiết)

Cán bộ văn phòng khoa: